Historik över Torshälla-Mälby

Torshälla-Mälby, eller som platsen också kallas, Torshälla Huvud, är en udde, vackert belägen vid Mälaren 4,5 km norr om Torshälla Centrum, Eskilstuna kommun. Udden och närliggande områden har en bebyggelse som består av omväxlande sommarstugor, permanentboende samt några jordbruksfastigheter.

Med nyttjanderätt ansvarar Mälby SFF för de flesta vägarnas sommar och vinterunderhåll inom området. Mälby SFF är alltså ingen markägare. Själva vägmarken ägs av någon av sommarstugeföreningarna. Då udden mynnar ut i Mälaren med norr-läge, har vi tillgång till grandiosa solnedgångar över sjön. Att sitta på vårt utsiktsberg och se solen gå ner över Västmanland och Mälaren, brukar ta andan av de flesta.

På 70-talet gjordes överenskommelser med dåvarande kommun som byggde Torshällas vattenverk under berget mellan Humlevägen och Åsvägen. Sommarstugeföreningarna byggde egna ledningar vilka kopplades till kommunalt vatten. Många kopplade på sina fastigheter. Toaletter och dusch m.m. gick ofta till en septitank och ev. infiltration. Före 70-talet var det givetvis utedass och liknande som gällde.

Området befinner sig i ett expansivt skede, med många nybyggnationer. Medlemsantalet i Mälby SFF är för närvarande 328 stycken. Kommunalt VA finns sedan några år tillbaka genom kommunens bolag, Eskilstuna Energi och Miljö AB (här på sidan kallad EEM). Sjövattenföreningarna påverkas inte, utan får fortsätta som vanligt i privat regi.

Önskar du upplysningar kring detta samt övrig info om Eskilstuna kommun, klicka här: www.eskilstuna.se

Ort och gårdsnamnet Mälby finns på åtskilliga platser i vårt land, bland annat på flera platser i Södermanland. Närmast inom kommunen finns också Jäders-Mälby. Torshälla-Mälby har fått sitt namn efter stora och lilla Mälby gård som var dominerande inom traktens lantbruk för ca 100 år sedan. Då gårdarna är belägna relativt långt från själva Mälby udde, har förmodligen området långt tillbaka, kallats för Mälbynäs. Ett annat namn som bland annat står på t.e.x. sjökorten, är Torshälla Huvud. Redan på 1600-talet omnämns "Torsillia Hüfwüd" i gamla skrifter. Under denna period användes Mälaren både sommar och vinter för frakter och persontrafik. Vintern färdades man ofta med släde eller isjakt. Carl den XI säger själv att han kört Kungsör-Stockholm på 6 1/4 timme medelst isjakt! Enligt gamla kartor fanns det då på Torshälla Huvud, en s.k. vägkrog där man kunde äta och värma sig

Troligtvis befann sig denna väg eller sjökrog, på västra sidan av Mälbyviken. Där finns smidda krampor som är inslagna i berget och det syns att dessa är väldigt gamla. Så någonstans utmed nuvarande Kastanjevägen, kunde man ankra upp eller förtöja fartyg, besöka en träbyggnad som tillhandahöll mat och dryck och kanske också en sängplats över natten.

Då Mälarbaden och Väsbyviken, var tummelplats för dåtidens fabrikörer, grosshandlare m.m., blev Mälby en typisk sommarstugeidyll för dåtidens arbetarklass. På arrenderad mark, byggdes enklare sommarstugor redan på 20-30 talet. Några finns kvar än idag ganska oförändrade av tidens tand och givetvis målade med Falu rödfärg.

Vägar fanns inte, utan man fraktade sitt byggmaterial på smala stigar inom området. Ofta med cykel. I början av 50-talet var udden relativt utbyggd och markägarna med Mälby gård i spetsen sålde marken till sommarstugeföreningarna som i sin tur arrrenderade ut tomterna till fastighetsägarna. Så småningom beslutades att stycka av tomterna och sälja dem till stugägarna. Enligt uppgift sattes ett generellt pris på kr 200 per tomt, medan de tomter som låg vid sjön, fick betala kr 250! Vilket vid denna tid var en ordinär månadslön för en arbetare .Det var ändå mycket pengar vid denna tid och att för en vanlig arbetare, låna pengar via bank var på denna tid väldigt sällsynt.

Inom området finns förutom Mälby SFF, som har ansvaret för ca 12 km gator och väg, också flera sommarstugeföreningar vilka äger och ansvarar för grönområden, flera badplatser samt båtbryggor. I praktiken är dessa föreningar idag knutna till planområden som Mälby Västra, Mälby Östra samt Skräddartorp (Mälby södra).

Mälby förfogar också över en fotbollsplan,två  boulebanor, egen festplats och åtskilliga badplatser och båtbryggor. Allt förvaltas av ovan nämnda sommarstugeföreningar. Dessutom har Mälby begåvats med en egen fyr som går under namnet Torshälla Huvud. Denna fyr som är fullt fungerande, ägs och förvaltas av Sjöfartsverket.

Redan från 50-talet började vägföreningar att bildas och man startade en stor vägförening som fick namnet Mälby-Ängsholmens vägförening. I slutet av 90-talet kom signaler från staten, att man ville ha en bättre juridisk status på dessa föreningar. Dessutom ansågs att många vägföreningar var för stora och därmed lite ohanterbara. Resultatet blev att Mälby-Ängsholmens vägförening splittrades i tre delar, Mälby SFF, Ängsholmens SFF samt Lisselängens SFF. Nya lagar om föreningar gjorde att s.k. samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar blev den nya formen för Mälby att bedriva skötsel av vägarna.

År 2000 gjordes en ny anläggningsförättning som vann laga kraft i augusti och Mälby samfällighetsförening bildades med 320 medlemmar. I en samfällighetsförening är det fastigheten som är tvingande inskriven som deltagare. Ägaren är således bara ett namn med rösträtt och en postadress. Man kan säga att fastigheten ligger som borgen för föreningens ekonomiska åtaganden. Utgifterna fördelas efter ett fastställt andelstal som i stort sett är lika för de flesta utom lantbruksfastigheterna, obebyggda tomter och sommarbostäder.

Mälby SFF:s gemensamhetsanläggning är vägarna, som dock förvaltas enbart med nyttjanderätt. I anläggningsbeslutet står noggrant skrivet vilka vägar Mälby SFF har nyttjanderätt till. Vissa vägar klassas som "tomttillfarter" och ingår därmed inte i föreningen. Vissa vägar är också av olika skäl, undantagna i vad som gäller vinterunderhåll. Mälby SFF ansvarar också för hela Mälbyvägen, fram till Mälarbadsvägen. Kostnaderna för Mälbyvägen fördelas sedan med dels Ängsholmens SFF och Lisselängens SFF.

För vissa vägar utgår statsbidrag vilket gör att vägarna får användas av allmänheten. Dock anses vägarna som enskilda eftersom de förvaltas av en förening. Även trafikskyltar, vägtrummor m.m. ägs av föreningen som också ansvarar för diken, slyröjning etc. Med andra ord så får föreningen alltså själv betala för t.e.x. åverkan. Som upplysning kan nämnas att de två 30-skyltarna nere vid Mälbyviken som står på s.k. "suggor", kostar 6000 kr per styck. Anledningen att dessa skyltar flyttas mellan sommar och vinter har att göra med plogningen.

Som resultat att Torshälla-Mälby samt Ängsholmen blev nya tätorter i Eskilstuna kommun, började kommunen under 2015 att bygga en cykel och gångväg på Mälbyvägens östra sida fram till Mälarbadsvägen. Den blev färdig 2016 till en kostnad av ca 4,5 nillioner. Längden är ca 2,5 km och banan är asfalterad samt belyst.

Ett stort evenemang kommer att ske när Torshälla under 2017, fyller 700 år. Ett stort artistuppbåd är engagerat under varje dag hela sommaren och jubileét får även besök av kanske Torshällas största kändis, nämligen före detta ABBA-sångerskan Anni-Frid Lyngstad, som är uppvuxen i Torshälla. Mer om detta i lokalpressen och på internet.

Viktiga beslut och fastställande av uttaxering göres på Mälby SFF årstämma, som inträffar varje år någon gång under juni månad. Alla medlemmar har generellt sett en röst, men det finns undantag beroende på vilken fråga som kommer upp. Intresserade medlemmar kan läsa på mera i "Lagen om Samfälligheter" från 1972 eller i "Anläggningslagen" från samma år. Båda finns länkade under fliken "Arkiv"..

Tveka inte att kontakta styrelsen om ni har frågor. Allmänna frågor och synpunkter kan också tas upp här på hemsidan under fliken "Gästbok". Här kan du vara anonym, men din dators IP-adress registreras och kan endast ses av webmaster. Detta för att undvika missbruk.