Åskoväder med skyfall den 17 augusti 2022.

Skyfallet 17 augusti 2022

 

Det har väl knappast inte undgått någon att vi hade ett extremt väder torsdag den 17 augusti 2022. Inom loppet av 25 minuter kom det 90 mm nederbörd i form av regn och hagel, därtill ett åskväder av stora proportioner. Inom VA-teknik talar man exempelvis om 5-års regn, 10-års regn och 50-års regn. Det är extraordinära regn-situationer som inträffar vart femte år, vart tionde år och vart femtionde år. Det regnet som vi hade igår kan nog med största sannolikhet sägas vara ett 50-års regn. D.v.s. att ett regn av samma kaliber kommer troligen inte att uppträda på väldigt lång tid.

När vägar anläggs så görs riskbedömningar kring vilka dimensioneringar man skall anlägga för de olika regnsituationerna. Att dimensionera för ett 50-års regn är mycket kostsamt och tar även en hel del mark i anspråk. Det måste då i en riskbedömning framkomma att det är förenat med stor samhällsfara om man inte dimensionerar för 50-års regn.

I samband med VA-utbyggnaden för drygt 10 år sedan genomfördes en översyn av områdets diken och det rustades upp där det behövdes. Dessvärre har det på sina håll gjorts privata utfyllnader som proppar igen avvattningen, dessa kan vara nödvändiga att ta bort.

Styrelsen har sedan detta oväder fått alla möjliga frågeställningar kring det inträffade vädret som på varierande sätt har påverkat många fastigheter i området och vad vägföreningen kan ansvara och ersätta för.

I detaljplanen för Torshälla-Mälby , konsekvensbeskrivning med plannummer 1311-1 och 1312-1 står följande: ”Dagvatten avleds på oreglerat sätt i vägdiken, direkt på vägmark och på tomtmark”.

Inom det närmaste veckan kommer styrelsen att genomföra besiktningar av Mälbys vägar och se över vilka skador som uppkommit till följd av gårdagens oväder och utifrån det vidta nödvändiga åtgärder.

Skador på privata fastigheter ombesörjs av fastighetens ägare.

 

Mvh Styrelsen för Mälby SFF