Mälby Portalen

Torshälla

Kommande arbeten vid vägar

Så kallade bullerspår, kommer att målas på Åsvägen och Päronvägen för att testas. Slår detta väl ut, så kommer dessa spår att målas på fler vägar efter vintern. (se beslut Årsstämma).

Skräddartorpsvägen kommer att grävas upp för byte av vägtrumma, då den befintliga har blivit oval. Platsen är mellan Mälbyviken och Päronvägen och därför måste trafiken vid det aktuella tillfället ledas om via Furustigen och Plommonstigen. Arbetet beräknas ta enbart några timmar, så det bör inte bli något större problem för trafiken.

Gångbanan från busshållplatsen ner mot viken kommer att snyggas till och ett mindre dike kommer att grävas som avgränsning. Vidare kommer gångbanemarkering med vit målarfärg att läggas över Mälbyvägen mot Skräddartorpsvägen och ev. någon ny skylt som varnar för gående. Gångbanan kommer att vinterunderhållas i samband med kommunens gång och cykelväg längs Mälbyvägen.

Även den s.k. rondellen vid busshållplatsen kommer att snyggas till med matjord och växtlighet för att undvika att området används som uppställningsplats. Området är klassat som busshållplats och inget annat.