Årsavgift för 2020

Årsavgiften för 2020 är nu utskickad. Årsmötet den 4 juli biföll styrelsens budget och årsavgiften är relaterad till denna.. Den är uppdelad efter tre sektioner. En sektion kallar vi betalfond G:a 1, denna fond är inskriven i stadgarna och ska betalas lika för varje fastighet. Fonden ska vara 50 tkr och det blir 146 kr per fastighet.

Sedan har vi sektion 1 som kallas Mälby, den är 1.302 kr om man har en andel. Andelarnas storlek bestäms av Lantmäteriet. På fakturan står det tydligt hur mycket andelen är på din fastighet.

Sektion 2 har vi sedan. Denna har namnet Mälbyvägen och beloppen berör enbart denna väg. Andelarnas storlek är relaterade till hur Lantmäteriet uppskattar användningen av den aktuella vägens trafik till din fastighet. 100 kr är beloppet per andel. Ängsholmen betalar 115 andelar medan Lisselängen betalar 5 andelar. Vägen har även statliga och konnunala bidrag. Har man optimala andelar på sin fastighet, är årsavgiften kr 1.548. 

Några fastigheter har högre andelar då man bedriver jordbruk. Andelar har man också om man äger mark inom vårt område. Exempel är, Eskilstuna kommun samt Vattenfall AB. Någon millimeterrättvisa finns inte med dessa andelar då en fastighet kan ha många bilar medan en annan bara har cyklar.  I lagen om samfälligheter finns tydliga direktiv om andelshöjning relaterad till många fordon knuten till en fastighet eller flera hushåll på en fastighet. Man har även möjlighet att kräva extra avgifter vid omfattande ny och tillbyggnationer. Styrelsen har ögonen på detta och kan vidta eller införa åtgärder vid behov.

 

behov.